همکاری شرکت پیشگامان کی‌پادجهت برگزاری دوره های آموزشی امنیت و شبکه با دانشگاه یزد

در راستای فرهنگ‌سازی امنیت اطلاعات در سازمان‌ها و ارگان‌ها و ایجاد امکانات بهتر آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات، شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر با دانشگاه یزد قرارداد همکاری امضا نمودند.

1394/8/2